Труд и работна заплата и други услуги

Управлението на Човешките Ресурси, което ние Ви предлагаме е пълно администриране по отношение на изчисляването на работните заплати и поддържане на досиета на наетия персонал. Вие имате възможност да изберете нашите услуги като част от пакет за Абонаментно счетоводно обслужване или като отделни услуги:

I Абонаментни услуги:
  • Изготвяне и регистриране по електронен път на уведомления по чл. 62 от КТ в териториална дирекция на НАП
  • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите
  • Изчисляване на месечни ведомости за работна заплата и свързаните с тях данъчни и осигурителни вноски
  • Изготвяне на документи за осигурителен стаж и доход - служебни бележки и удостоверения, УП.
  • Взаимодействие със служби по трудова медицина и други органи, отнасящи се до специфични изисквания на трудовото законодателство
II Допълнителни услуги:
  • Плащане на дължимите осигурителни и данъчни задължения чрез сметка на Доверителя
  • Консултации по трудово законодателство, счетоводни, финансови и данъчни въпроси с дипломиран експерт счетоводител
  • Съдействие при данъчни проверки и ревизии.