Счетоводни услуги

В зависимост от нуждите и спецификата на Вашия бизнес, ние Ви предлагаме широк кръг от конкретни счетоводни услуги:

I Абонаментно счетоводно обслужване:
  • Цялостно организиране на счетоводния процес.Текущо счетоводно отчитане и месечно приключване
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС в териториалната дирекция на НАП
  • Изготвяне и подаване на необходимата информация свързана със системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне на преводни нареждания към контрагенти, към бюджета за дължимите публични задължения по ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ
  • Извършване на текущ счетоводен преглед и анализ на счетоводната информация
II Годишен Финансов Отчет:
  • Годишно счетоводно приключване
  • Изготвяне на годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети, съгласно НСФОМСП и/или МСФО
  • Изготвяне на Данъчни Декларации
  • Изготвяне на отчети към БНБ и НСИ